Ga naar de inhoud

Vriendenaandelen

Let op: het systeem van de vriendenaandelen geldt automatisch vanaf de aankoop van 3 aandelen, én tot 20 april 2022

Via het systeem van vriendenaandelen krijg je de eerste vijf jaar na aankoop, via de belastingen 2,5% van de aanschafwaarde terug. De Vlaamse overheid stimuleert op die manier burgers om lokale ondernemers te ondersteunen.

Concreet: Koop je voor 5000€ aandelen, dan krijg je elk jaar 125€ (5000*0,025)terug via de belastingen. Over vijf jaar levert je dat 625 euro op.

*Dezelfde rekenoefening voor 4 aandelen van 250 euro, levert over 5 jaar 125 euro op.

In het kader van deze regelgeving maak een bedrijfsrevisor een verslag over de uitgifteprijs van deze aandelen. 

Enkele weken na volstorting ontvang je van ons een certificaat en een uitgifteovereenkomst m.b.t. deze uitgifte van ‘vriendenaandelen’. Dit dien je ondertekend aan ons terug te bezorgen. Dit is nodig om gedurende de 5 komende jaren te kunnen genieten van het belastingvoordeel.

Belastingvoordeel geldt enkel voor particulieren, niet voor bedrijven.